Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden https://www.depuzzelbox.nl/wp-content/uploads/2022/02/DSC_6358-v-scaled-1.jpg

https://www.depuzzelbox.nl/wp-content/uploads/2022/02/DSC_6358-v-scaled-1.jpg is onderdeel van Puzzlingworld. Puzzlingworld is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 28104030 te Roelofarendsveen

Artikel 1 – Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

2. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Koper tot het leveren van Producten door Verkoper waar deze voorwaarden onverbrekelijk mee verbonden zijn.

3. Abonnement: het Abonnement waarmee De Puzzelbox op periodieke basis Producten aflevert aan Koper. 

4. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.

5. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. 

6. Koper: Het Bedrijf of de Consument die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Verkoper.

7. Overeenkomst: De koopovereenkomst (op afstand) of het Abonnement die strekt tot de verkoop en levering van Producten die door Koper gekocht zijn van De Puzzelbox.

8. Producten: De Producten die door De Puzzelbox worden aangeboden zijn (op maat gemaakte) puzzels.

9. Verkoper: De aanbieder van Producten aan Koper, hierna: De Puzzelbox.

10. Website: de Website waarop de Producten van De Puzzelbox worden aangeboden: : www.depuzzelbox.nl of www.depuzzelbox.be. 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van De Puzzelbox en iedere Overeenkomst tussen De Puzzelbox en een Koper en op elk Product dat door De Puzzelbox wordt aangeboden. 

2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Koper de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal De Puzzelbox aan Koper aangeven op welke wijze Koper de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van De Puzzelbox zijn gepubliceerd, zodat Koper deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.

3. In uitzonderlijke situaties kan van deze algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met De Puzzelbox is overeengekomen.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Koper. Eventuele algemene en/of inkoopvoorwaarden van Koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

Artikel 3 – Het Aanbod 

1. Alle door De Puzzelbox gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. Van een Aanbod is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.

2. Het door De Puzzelbox gedane Aanbod is vrijblijvend. De Puzzelbox is slechts aan het Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Koper schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, of doordat Koper het verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan. Niettemin heeft De Puzzelbox het recht een Overeenkomst met een potentiële Koper om een voor De Puzzelbox gegronde reden te weigeren.

3. Het Aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van het aangeboden Product met bijbehorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Koper in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen De Puzzelbox niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst (op afstand). De Puzzelbox kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het Product.

4. Levertijden en Termijnen vermeld in het Aanbod van De Puzzelbox zijn indicatief en geven de Koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht De Puzzelbox niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of Aanbod begrepen zaken tegen een deel van de opgegeven prijs. 

6. Indien en voor zover sprake is van een aanbieding geldt dit niet automatisch voor nabestellingen. Leveringen, aanbiedingen en acties zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper een Aanbod van De Puzzelbox heeft aanvaard door het betreffende Product te betalen, dit is tevens van toepassing indien de Overeenkomst betrekking heeft op een Abonnement. 

2. Een Aanbod kan door De Puzzelbox gedaan worden via de website.

3. Indien Koper het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met De Puzzelbox, zal De Puzzelbox de Overeenkomst met Koper schriftelijk, althans per e-mail bevestigen. 

4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod is De Puzzelbox daaraan niet gebonden.

5. De Puzzelbox is niet gehouden aan een Aanbod indien Koper redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Koper geen rechten ontlenen.

6. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor Koper zijnde een Bedrijf. Koper zijnde een Consument heeft het recht om binnen de wettelijke termijn haar herroepingsrecht te doen gelden. Indien herroeping van toepassing is, zal Koper zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Zij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. De directe kosten voor het terugsturen van het Product zijn voor rekening van Koper.

7. Producten die wegens ( maatwerk e.d.) niet teruggenomen kunnen worden, zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. Dit staat uitdrukkelijk vermeld in het Aanbod.

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst 

1.De Overeenkomst betrekking hebbende op een Abonnement wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. 

2. Koper kan de Overeenkomst voor onbepaalde tijd te allen tijde opzeggen door een e-mail te sturen naar de klantenservice via hallo@depuzzelbox.nl. De Puzzelbox hanteert hierbij een opzegtermijn van 7 dagen. Opzegging dient 7 dagen voorafgaand aan de laatste dag van de maand te geschieden.  

Artikel 6 – Uitvoering van de Overeenkomst

1. De Puzzelbox zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. 

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft De Puzzelbox het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.

3. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan De Puzzelbox aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan De Puzzelbox worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan De Puzzelbox zijn verstrekt, heeft De Puzzelbox het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.

4. Bij de uitvoering van de Overeenkomst is De Puzzelbox niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Koper op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de Overeenkomst wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor De Puzzelbox, is Koper gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende- of bijkomende kosten te vergoeden.

5. De Puzzelbox kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst zekerheid verlangen van Koper, dan wel volledige vooruitbetaling.

6. De Puzzelbox is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat De Puzzelbox is uitgegaan van door de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor De Puzzelbox bekend was. 

7. Koper vrijwaart De Puzzelbox voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar zijn.

Artikel 7 – Bedrukking

1. De Puzzelbox levert de producten met de eigenschappen die u op grond van de Overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. 

2.Kennelijke tik-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd worden voorbehouden. 

3. De kleuren op de afbeeldingen op de website en van de bedrukkingen kunnen afwijken ten gevolge van verschillen in beeldschermtype, beeldscherminstellingen en beeldschermkwaliteit. 

4. De Puzzelbox zal zich inspannen om de bedrukking op de Producten zo gelijk mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid, desalniettemin kan de kleur, positie en grootte van de de daadwerkelijke bedrukking afwijken van hetgeen op de website weergegeven wordt. Kleine afwijkingen kunnen nimmer een grond vormen voor het afkeuren van het afgeleverde Product. 

5. De Koper zal geen afbeeldingen en/of visuele inhoud aanbieden die in strijd zijn met de Nederlandse wetgeving. Daarnaast verzekert de Koper dat op de verstrekte afbeeldingen en/of visuele inhoud geen rechten van derden rusten. Eventuele inbreuken op auteurs- of intellectuele eigendomsrechten komen in dat geval volledig voor rekening van de Koper. 

6. De afbeeldingen en/of teksten die door de Koper aangeleverd worden, worden door De Puzzelbox automatisch verwerkt. Dit kan ten gevolge hebben dat eventuele fouten niet worden gecorrigeerd. 

7. De Puzzelbox kan indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst het ontwerp van de bestelling aanpassen. Een voorbeeld hiervan is het wijzigen van het format van teksten en afbeeldingen en het dikker maken van een tekst om deze beter zichtbaar te maken. 

8. Indien De Puzzelbox van mening is dat de inhoud van de Overeenkomst ongepast is, kan De Puzzelbox deze weigeren. Het is aan De Puzzelbox om te bepalen of iets ongepast is.

9. Indien overeengekomen kan De Puzzelbox een proefdruk maken. Goedkeuring van de proeven door Koper geldt als erkenning dat De Puzzelbox de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd. Al dan niet ISO-genormeerde kleurproeven, in welke vorm dan ook, zijn slechts een indicatie en bieden geen garantie voor de werkelijke kleurenweergave tijdens de productie of van het eindproduct. 

Artikel 8 – Levering

1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door De Puzzelbox of er door andere omstandigheden buiten de macht van De Puzzelbox enige vertraging ontstaat, heeft De Puzzelbox recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Koper dient De Puzzelbox schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Koper heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.

2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.

3. Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is De Puzzelbox gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Koper.

4. Indien de Producten worden bezorgd door De Puzzelbox of een externe vervoerder is De Puzzelbox, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

5. Indien De Puzzelbox gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Koper alle gegevens nodig voor de uitvoering aan De Puzzelbox ter beschikking heeft gesteld. 

6. Indien De Puzzelbox een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Voor levering buiten Nederland gelden langere leveringstermijnen. Koper zal indien de bestelling verzonden is een Track & Trace code ontvangen per e-mail. 

7. De Puzzelbox is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. De Puzzelbox is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

8. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De Puzzelbox behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

9. De Puzzelbox is gerechtigd om Koper die een Abonnement heeft afgesloten een andere Puzzelbox met puzzelafbeelding te leveren dan de Puzzelbox met puzzelafbeelding die in de desbetreffende maand van het aangaan van het Abonnement uit komt, indien de Puzzelbox onvoldoende voorraad heeft van de desbetreffende puzzelafbeelding of als zij in andere zin onvoldoende rekening heeft kunnen houden met het in juiste hoeveelheid produceren van puzzels voor een desbetreffende maand.
Als er geen andere puzzels uit eerdere producties beschikbaar zijn voor Koper dan schuift het Abonnement van Koper op met de termijn totdat er weer voldoende puzzels beschikbaar zijn. Indien er geen puzzels beschikbaar zijn is Koper geen kosten verschuldigd voor de desbetreffende maand. 

10. Indien Koper een Abonnement heeft afgesloten vindt de maandelijkse levering plaats in het midden van iedere maand. Koper ontvangt een e-mail met een Track & Trace code indien de bestelling verzonden is. 

Artikel 9 – Verpakking en transport

1. De Puzzelbox verbindt zich jegens Koper om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.

2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasting (btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal.

3. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.

Artikel 10 – Onderzoek, reclamaties

1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het Product behoudt. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden. 

2. Koper is verplicht te onderzoeken en zichzelf te informeren op welke wijze het Product gebruikt dient te worden en bij persoonlijk gebruik, het Product conform de gebruiksaanwijzingen te testen. De Puzzelbox erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het Product door Koper.

3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan De Puzzelbox te worden gemeld op hallo@depuzzelbox.nl. Koper heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 14 dagen na de ontdekking doch uiterlijk binnen 6 maanden na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Koper zelf, is Koper zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product. 

4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Koper verplicht tot betaling van de gekochte zaken. Als Koper gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van De Puzzelbox op de wijze zoals door De Puzzelbox aangegeven. 

5. Indien Koper zijnde een Consument zijn herroepingsrecht gebruikt, zal hij het Product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan De Puzzelbox, conform de retour instructies van De Puzzelbox. Koper dient het Product retour te zenden naar Zuideinde 1H, 2371 BP te Roelofarendsveen. De directe kosten voor retourzendingen zijn voor rekening en risico van Koper.

6. De Puzzelbox is gerechtigd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden. 

7. Terugbetalingen aan Koper worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch kan de terugbetaling uiterlijk 14 dagen duren na ontvangst van verklaring van Koper tot ontbinding. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer. 

8. Indien Koper haar reclamerecht uitoefent, heeft Koper zijnde een Bedrijf geen recht om haar betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.

9. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit aan De Puzzelbox te wijten is, zal De Puzzelbox na een verzoek daartoe van Koper, het ontbrekende Product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de Producten is hierbij leidend. Enige schade die door Koper geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering, kan niet verhaald worden op De Puzzelbox.

Artikel 11 – Prijzen

1. Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.

2. De in het Aanbod vermelde prijzen zijn inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 

3. De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen. 

4. Indien sprake is van Producten of grondstoffen waarvan er prijsschommelingen op de financiële markt zijn en waarop De Puzzelbox geen invloed heeft, kan De Puzzelbox deze Producten met variabele prijzen aanbieden. Bij het Aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen schommelen.

5. Facturen en betalingsherinneringen worden door De Puzzelbox uitsluitend elektronisch verstrekt. 

Artikel 12 – Betaling en incassobeleid

1. Betaling dient bij voorkeur vooraf te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd via de aangegeven methode. De kosten voor het Abonnement worden maandelijks aan het begin van iedere maand afgeschreven. 

2. Bij het gebruik van een betalingslink die door De Puzzelbox voor automatische incasso wordt toegestuurd aan Koper, geeft Koper De Puzzelbox toestemming om ook toekomstige betalingen van het betreffende rekeningnummer te innen. Dit contract loopt totdat Koper de overeenkomst met De Puzzelbox verbreekt.

3. Bij een niet tijdige betaling, door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens ontoereikend saldo op de betreffende rekening wordt het bestelde Product niet geleverd. 

4. Indien de betaling na de eerste herinnering niet binnen de daarin gestelde termijn plaatsvindt, is De Puzzelbox gerechtigd het Abonnement per direct te beëindigen. 

5. Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

6. Koper dient betaling ineens te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van De Puzzelbox. Partijen kunnen enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van De Puzzelbox een andere betalingstermijn overeenkomen.

7. Indien een periodieke betalingsverplichting van Koper is overeengekomen, is De Puzzelbox gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven schriftelijk aan te passen met inachtneming van een termijn van 3 maanden. De Puzzelbox zal Koper uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan een prijswijziging informeren hieromtrent. In geval van een prijswijziging is Koper gerechtigd om het Abonnement binnen 10 dagen na de kennisneming op te zeggen. 

8. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Koper zijn de vorderingen van De Puzzelbox op de Koper onmiddellijk opeisbaar.

9. De Puzzelbox heeft het recht de door de Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. De Puzzelbox kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. De Puzzelbox kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

10. Wanneer Koper niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Koper zijnde een Bedrijf in verzuim.  Koper zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan zijn verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.

11. Vanaf de datum dat Koper in verzuim is, zal De Puzzelbox zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de  buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012. 

12. Indien De Puzzelbox meer of hogere kosten heeft gemaakt die  redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Koper.

13. Zodra u een abonnement of de Puzzelbox voor een bepaalde vaste periode bestelt ontvangt u binnen 5 dagen uw eerste Puzzelbox met het thema van de dan lopende maand. Onze maandelijkse thema’s lopen vanaf de 15e tot en met de 14e van de maand. Per de 15e van elke maand gaat het nieuwe Puzzelbox-thema in. Indien u dus tot en met de 14e De Puzzelbox bestelt ontvangt u nog De Puzzelbox van de dan (af-)lopende maand. Op of de eerste werkdag na de 15e van elke maand worden de nieuwe Puzzelboxen met het thema van de nieuwe maand verzonden. Zowel naar onze abonnees als naar diegenen die De Puzzelbox voor een bepaalde vaste periode hebben besteld. Zo kan het zijn dat als u De Puzzelbox vlak voor het midden van de maand bestelt dat u 2x De Puzzelbox vlak achter elkaar ontvangt. 1x van de (af-)lopende maand met het dan lopende thema en vanaf de 15e van de nieuwe maand met ons nieuwe thema en dat, indien u een abonnement heeft afgesloten, voor uw 2e Puzzelbox (kort achter uw eerste betaling) een (1e) automatische incasso (uw 2e betaling) plaatsvindt voor uw 2e Puzzelbox. Daarna worden de automatische incasso’s voor alle Puzzelbox abonnees gedaan aan het begin van elke maand en wordt uw volgende (3e) Puzzelbox weer verzonden op of rond de 15e van de volgende maand.

Artikel 13 – Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door De Puzzelbox geleverde zaken, blijven eigendom van De Puzzelbox totdat de Koper alle navolgende verplichtingen uit alle met De Puzzelbox gesloten Overeenkomsten is nagekomen.

2. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.

3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht De Puzzelbox zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

4. Voor het geval dat De Puzzelbox haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan De Puzzelbox of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van De Puzzelbox zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

5. De Puzzelbox heeft het recht om de door Koper aangekochte Product(en), onder zich te houden indien Koper nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van De Puzzelbox. Nadat Koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal De Puzzelbox zich inspannen om de aangekochte Producten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, te leveren aan Koper.

6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte Producten komen voor rekening en risico van Koper en zal op eerste verzoek aan De Puzzelbox worden vergoed door Koper. 

Artikel 14 – Garantie

De Puzzelbox staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst. Dit geldt ook indien de te leveren zaken bestemd zijn voor het gebruik in het buitenland en Koper van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan De Puzzelbox.

Artikel 15 – Opschorting en ontbinding

1. De Puzzelbox is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Koper de (betaal)verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

2. Bovendien is De Puzzelbox bevoegd de tussen haar en Koper bestaande Overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de Koper, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met De Puzzelbox gesloten Overeenkomst voortvloeien.

3. Voorts is De Puzzelbox bevoegd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 

4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van De Puzzelbox op Koper onmiddellijk opeisbaar. Wanneer De Puzzelbox de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

5. De Puzzelbox behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen. 

Artikel 16 – Beperking aansprakelijkheid

1. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door De Puzzelbox leidt tot aansprakelijkheid van De Puzzelbox jegens Koper of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Overeenkomst door De Puzzelbox in rekening gebrachte kosten tenzij de schade is ontstaan wegens opzet of grove schuld. 

2. De Puzzelbox is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade als gevolg van het gebruik van de geleverde Producten is uitgesloten. Voor Consument geldt een beperking conform hetgeen is toegestaan op grond van artikel 7:24 lid 2 BW.

3. De Puzzelbox is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van het Product. De Puzzelbox levert strikte gebruiksinstructies die door Koper nageleefd dienen te worden. 

4. De Puzzelbox is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites.

5. De Puzzelbox is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.

6. De Puzzelbox staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens De Puzzelbox verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

7. Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van De Puzzelbox vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij De Puzzelbox binnen een jaar nadat Koper bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Alle aanspraken van Koper vervallen in ieder geval een jaar na het eindigen van de Overeenkomst.

Artikel 17 – Overmacht

1. De Puzzelbox is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van De Puzzelbox, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Koper aan De Puzzelbox zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x)  werkstakingen in het bedrijf van De Puzzelbox en (xi) overige situaties die naar het oordeel van De Puzzelbox buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. De Puzzelbox heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat De Puzzelbox haar verbintenis had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 

5. Voor zover De Puzzelbox ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is De Puzzelbox gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst. 

6. De Puzzelbox kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het beschadigen of beschadigd aankomen bij de ontvanger van De Puzzelbox verzend- en/of bewaardoos zelf vanwege bijvoorbeeld een te kleine brievenbus. Daarvoor zal dan ook geen kosteloze vergoeding of vervanging door De Puzzelbox plaatsvinden.
De Puzzelbox wordt altijd verzonden in een daarvoor geschikte verzendenvelop en onze brievenbuszendingen voldoen daarmee aan- en vallen daarmee binnen de wettelijke afmetingen die PostNL, of een van onze andere vervoerders, daaraan stellen.

Artikel 18 – Risico overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Koper zijnde een bedrijf op het moment waarop de zaken het magazijn van De Puzzelbox verlaten. Voor Consumenten geldt dat het hier bovengenoemde risico overgaat op Koper indien de Producten in de macht van Koper zijn verstrekt. Hiervan is sprake indien de Producten zijn geleverd op het afleveradres van Koper.

Artikel 19 – Intellectuele Eigendomsrechten 

1. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van De Puzzelbox berusten uitsluitend bij De Puzzelbox en worden niet overgedragen aan Koper. 

2. Het is Koper verboden om alle stukken waarop de intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van De Puzzelbox rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van De Puzzelbox. Indien Koper wijzigingen wenst aan te brengen in door De Puzzelbox geleverde zaken, dient De Puzzelbox expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.

3. Het is Koper verboden om de Producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van De Puzzelbox rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.

Artikel 20 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. De Puzzelbox gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Koper en bezoekers van de website(s). Indien daarom gevraagd zal De Puzzelbox de betrokkene hierover informeren.

2. Indien De Puzzelbox op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is. 

Artikel 21 – Klachten

1. Indien Koper niet tevreden is over de Producten van De Puzzelbox en/of klachten heeft over de (uitvoering van de) Overeenkomst is Koper verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via hallo@depuzzelbox.nl met als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door Koper voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil De Puzzelbox de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. De Puzzelbox zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 22 – Toepasselijk recht

1. Op elke Overeenkomst tussen De Puzzelbox en Koper is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend. De Puzzelbox heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen De Puzzelbox en Koper worden beslecht bij de bevoegde rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot de bevoegdheid van een andere rechtbank.

Artikel 23 – Slotbepalingen

  1. In het verlengde van artikel 20 van deze algemene voorwaarden geeft de Koper door de aanschaf van Producten en voor de uitvoering van de Overeenkomst uitdrukkelijk en ondubbelzinnig zijn toestemming aan De Puzzelbox om zijn persoonsgegevens te delen met Derden en aan Derden, zoals Stichting ALS Nederland, de toestemming om de Koper eenmalig per e-mail ter kennis te brengen van informatie van algemene aard, waaronder maar niet beperkt tot informatie over de werkzaamheden van Stichting ALS Nederland. De Koper heeft het recht zijn toestemming te allen tijde in te trekken.

Roelofarendsveen, 16 februari 2023